Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អំពិលប្រាំដើម

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អំពិលប្រាំដើម

ឃុំ អំពិលប្រាំដើម មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖