Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កោះជីវាំង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កោះជីវាំង

ឃុំ កោះជីវាំង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖