Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង សួង ក្នុង ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង សួង

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ វិហារលួង 250701
សង្កាត់ សួង 250702

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង សួង ក្នុង ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា