Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ទ្រា

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ទ្រា

ឃុំ ទ្រា មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖