Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ លំចង់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ លំចង់

ឃុំ លំចង់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖