Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បឹងត្រាញ់ខាងត្បូង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បឹងត្រាញ់ខាងត្បូង

ឃុំ បឹងត្រាញ់ខាងត្បូង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖