Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បឹងត្រាញ់ខាងជើង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បឹងត្រាញ់ខាងជើង

ឃុំ បឹងត្រាញ់ខាងជើង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖