Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រៃផ្គាំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រៃផ្គាំ

ឃុំ ព្រៃផ្គាំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖