Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពពែត

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពពែត

ឃុំ ពពែត មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖