Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង ស្វាយរៀង ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង ស្វាយរៀង

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ គយត្របែក 200703
សង្កាត់ ចេក 200705
សង្កាត់ ពោធិ៍តាហោ 200704
សង្កាត់ ព្រៃឆ្លាក់ 200702
សង្កាត់ សង្ឃ័រ 200707
សង្កាត់ ស្វាយតឿ 200706
សង្កាត់ ស្វាយរៀង 200701

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង ស្វាយរៀង ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា