Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង ស្ទឹងត្រែង ក្នុង ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង ស្ទឹងត្រែង

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ ព្រះបាទ 190503
សង្កាត់ សាមគ្គី 190504
សង្កាត់ ស្ទឹងត្រែង 190501
សង្កាត់ ស្រះឬស្សី 190502

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង ស្ទឹងត្រែង ក្នុង ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា