Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក សេសាន ក្នុង ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក សេសាន

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ក្បាលរមាស 190102
ឃុំ កំកុន 190101
ឃុំ តាឡាត 190107
ឃុំ ភ្លុក 190103
ឃុំ សាមឃួយ 190104
ឃុំ ស្តៅ 190105
ឃុំ ស្រែគរ 190106

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក សេសាន ក្នុង ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា