Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ គោកធ្លកលើ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ គោកធ្លកលើ

ឃុំ គោកធ្លកលើ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖