Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ប៉ក់ញ៉ៃ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ប៉ក់ញ៉ៃ

ឃុំ ប៉ក់ញ៉ៃ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖