Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ លំជ័រ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ លំជ័រ

ឃុំ លំជ័រ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖