Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រៃទឹង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រៃទឹង

ឃុំ ព្រៃទឹង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖