Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រៃដើមថ្លឹង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រៃដើមថ្លឹង

ឃុំ ព្រៃដើមថ្លឹង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖