Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពោធិ៍ទី

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពោធិ៍ទី

ឃុំ ពោធិ៍ទី មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖