Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្នៅទី១

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្នៅទី១

ឃុំ ព្នៅទី១ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖