Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជ្រៃឃ្មុំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជ្រៃឃ្មុំ

ឃុំ ជ្រៃឃ្មុំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖