Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពោធិ៍រៀង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពោធិ៍រៀង

ឃុំ ពោធិ៍រៀង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖