Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រះស្ដេច

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រះស្ដេច

ឃុំ ព្រះស្ដេច មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖