Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជៃកំពក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជៃកំពក

ឃុំ ជៃកំពក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖