Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បឹងដោល

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បឹងដោល

ឃុំ បឹងដោល មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖