Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បន្ទាយចក្រី

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បន្ទាយចក្រី

ឃុំ បន្ទាយចក្រី មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖