Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រៃកណ្ដៀង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រៃកណ្ដៀង

ឃុំ ព្រៃកណ្ដៀង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖