Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពាមមានជ័យ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពាមមានជ័យ

ឃុំ ពាមមានជ័យ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖