Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បន្លិចប្រាសាទ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បន្លិចប្រាសាទ

ឃុំ បន្លិចប្រាសាទ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖