Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ក្រាំងតាយ៉ុង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ក្រាំងតាយ៉ុង

ឃុំ ក្រាំងតាយ៉ុង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖