Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រៃប្រឡិត

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រៃប្រឡិត

ឃុំ ព្រៃប្រឡិត មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖