Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រៃស្នៀត

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រៃស្នៀត

ឃុំ ព្រៃស្នៀត មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖