Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រៃឃ្នេស

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រៃឃ្នេស

ឃុំ ព្រៃឃ្នេស មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖