Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជីផុច

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជីផុច

ឃុំ ជីផុច មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖