Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ  គោកគង់លិច

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ  គោកគង់លិច

ឃុំ  គោកគង់លិច មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖