Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ក្ដឿងរាយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ក្ដឿងរាយ

ឃុំ ក្ដឿងរាយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖