Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រៃឈរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រៃឈរ

ឃុំ ព្រៃឈរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖