Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ប្រធាតុ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ប្រធាតុ

ឃុំ ប្រធាតុ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖