Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពាមមន្ទារ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពាមមន្ទារ

ឃុំ ពាមមន្ទារ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖