Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្របែក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្របែក

ឃុំ ត្របែក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖