Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្មោងខាងជើង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្មោងខាងជើង

ឃុំ ស្មោងខាងជើង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖