Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ក្របៅ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ក្របៅ

ឃុំ ក្របៅ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖