Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជើងភ្នំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជើងភ្នំ

ឃុំ ជើងភ្នំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖