Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក រវៀង ក្នុង ខេត្ត ព្រះវិហារ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក រវៀង

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ រក្សា 130509
ឃុំ រតនៈ 130507
ឃុំ របៀប 130501
ឃុំ រមណីយ 130512
ឃុំ រមទម 130511
ឃុំ រស្មី 130502
ឃុំ រហ័ស 130503
ឃុំ រីករាយ 130505
ឃុំ រុងរឿង 130504
ឃុំ រួសរាន់ 130506
ឃុំ រៀបរយ 130508
ឃុំ រំដោះ 130510

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក រវៀង ក្នុង ខេត្ត ព្រះវិហារ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា