Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អូរបាក់រទេះ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អូរបាក់រទេះ

ឃុំ អូរបាក់រទេះ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖