Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 24

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 24:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ បន្សាយរាក់ 240501
សង្កាត់​ បុស្បូវ 240502
សង្កាត់ កូនក្រៀល 240503
សង្កាត់ សំរោង 240504
សង្កាត់ អូរស្មាត់ 240505
ឃុំ ជើងទៀន 240301
ឃុំ ចុងកាល់ 240302
ឃុំ ក្រសាំង 240303
ឃុំ ពង្រ 240304
ឃុំ បាក់អន្លូង 240401
ឃុំ ផ្អាវ 240402
ឃុំ អូរស្វាយ 240403
ឃុំ ព្រះប្រឡាយ 240404
ឃុំ ទំនប់ដាច់ 240405
ឃុំ ត្រពាំងប្រាសាទ 240406
ឃុំ អំពិល 240201
ឃុំ បេង 240202
ឃុំ គោកខ្ពស់ 240203
ឃុំ គោកមន 240204