Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 24

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 24:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យឃុំ ក្រសាំង240303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យឃុំ ចុងកាល់240302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យឃុំ ជើងទៀន240301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យឃុំ ពង្រ240304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យឃុំ គោកខ្ពស់240203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យឃុំ គោកមន240204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យឃុំ បេង240202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យឃុំ អំពិល240201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យឃុំ ត្រពាំងប្រាសាទ240406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យឃុំ ទំនប់ដាច់240405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យឃុំ បាក់អន្លូង240401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យឃុំ ផ្អាវ240402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យឃុំ ព្រះប្រឡាយ240404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យឃុំ អូរស្វាយ240403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យសង្កាត់ កូនក្រៀល240503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យសង្កាត់ បន្សាយរាក់240501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យសង្កាត់ សំរោង240504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យសង្កាត់ អូរស្មាត់240505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យសង្កាត់​ បុស្បូវ240502

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។