Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2108

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2108:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ កណ្តឹង210804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ កុមារាជា210805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ក្រាំងធ្នុង210807
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ក្រាំងលាវ210806
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ចំបក់210801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ចំប៉ី210802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ដូង210803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ តាំងដូង210812
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ត្នោត210813
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ត្រពាំងក្រសាំង210814
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ត្រពាំងសាប210815
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ពត់សរ210810
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ពារាម210809
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ លំពង់210808
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ សូរភី210811

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។