Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2108

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2108:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ចំបក់ 210801
ឃុំ ចំប៉ី 210802
ឃុំ ដូង 210803
ឃុំ កណ្តឹង 210804
ឃុំ កុមារាជា 210805
ឃុំ ក្រាំងលាវ 210806
ឃុំ ក្រាំងធ្នុង 210807
ឃុំ លំពង់ 210808
ឃុំ ពារាម 210809
ឃុំ ពត់សរ 210810
ឃុំ សូរភី 210811
ឃុំ តាំងដូង 210812
ឃុំ ត្នោត 210813
ឃុំ ត្រពាំងក្រសាំង 210814
ឃុំ ត្រពាំងសាប 210815