Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 18

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 18:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ កែវផុស180204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ កំពេញ180201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ អូរត្រេះ180202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ​ ទំនប់រលក180203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ កំពង់សិលា180302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ ចំការហ្លួង180301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ ស្ទឹងឆាយ180304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ អូរបាក់រទេះ180303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ ជើងគោ180104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ តានៃ180115
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ ទឹកថ្លា180112
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ ទឹកល្អក់180111
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ ទួលទទឹង180113
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ បិតត្រាង180103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ បឹងតាព្រហ្ម180102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ ព្រៃនប់180107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ រាម180108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ វាលរេញ180114
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ សាមគ្គី180109
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ សំរុង180110
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ អណ្ដូងថ្ម180101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ អូរជ្រៅ180105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ អូរឧកញ្ញ៉ាហេង180106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុសង្កាត់ កោះរ៉ុង180405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុសង្កាត់ កោះរ៉ុងសន្លឹម180406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុសង្កាត់ លេខ ១180401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុសង្កាត់ ២180402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុសង្កាត់ ៣180403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុសង្កាត់ ៤180404

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។