Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1502

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1502:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អន្លង់វិល 150201
ឃុំ កណ្តៀង 150202
ឃុំ កញ្ជរ 150203
ឃុំ រាំងទិល 150204
ឃុំ ស្រែស្តុក 150205
ឃុំ ស្វាយលួង 150206
ឃុំ ស្យា 150207
ឃុំ វាល 150208
ឃុំ កោះជុំ 150209