Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1407

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1407:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បឹងព្រះ 140701
ឃុំ ជើងភ្នំ 140702
ឃុំ ឈើកាច់ 140703
ឃុំ រក្សជ័យ 140704
ឃុំ រោងដំរី 140705
ឃុំ ស្ដៅកោង 140706
ឃុំ ស្ពឺ ក 140707
ឃុំ ស្ពឺ ខ 140708
ឃុំ ធាយ 140709