Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1407

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1407:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ជើងភ្នំ140702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ឈើកាច់140703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ធាយ140709
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ បឹងព្រះ140701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ រក្សជ័យ140704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ រោងដំរី140705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ស្ដៅកោង140706
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ស្ពឺ ក140707
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ស្ពឺ ខ140708

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។