Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 10

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 10:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ កន្ទួត100504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ កោះច្រែង100506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ គោលាប់100505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ ចង្រ្កង់100502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ ដារ100503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ ថ្មគ្រែ100509
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ ថ្មអណ្ដើក100508
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ ថ្មី100510
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ បុសលាវ100501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ សំបុក100507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ គ្រញូងសែនជ័យ100206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ ពីរធ្នូ100202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ ស្នួល100203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ ស្រែចារ100204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ ស្វាយជ្រះ100205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំឃ្សឹម100201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ វឌ្ឈនះ100310
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះ​ឃុំ កោះខ្ងែរ100304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះ​ឃុំ កំពង់ចាម100302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះ​ឃុំ ក្បាលដំរី100303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះ​ឃុំ បឹងចារ100301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះ​ឃុំ រលួសមានជ័យ100306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះ​ឃុំ សណ្ដាន់100308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះ​ឃុំ សំបូរ100307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះ​ឃុំ ស្រែជិះ100309
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះ​ឃុំ អូរគ្រៀង100305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះសង្កាត់ កោះទ្រង់100601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះសង្កាត់ ក្រគរ100602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះសង្កាត់ ក្រចេះ100603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះសង្កាត់ រកាកណ្ដាល100605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះសង្កាត់ អូរឬស្សី100604

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។